Thứ Ba, 20 tháng 2, 2018

Đêm Thiên TrùĐêm Xuân chùa vọng tiếng chuông ngân
Sóng ánh trăng thanh cảnh sáng ngần
Ngọn cỏ đầu sương bừng tỉnh ngủ
Tháp vương đỉnh bạc chiếu xa gần
Tâm thôi tục lụy: trần không vướng,
Vạn tượng Sum la hiển pháp thân.
Ai rõ Chân-không và Diệu-hữu,
Vô-vi cảnh giới mới thêm phần!