Chủ Nhật, 9 tháng 6, 2024

A LAN NHÃ


Trong bài thơ ngắn này, chúng ta sẽ được dẫn vào chốn A Lan Nhã, nơi tâm hồn được mở rộng và tĩnh lặng. Bài thơ kể về sự tự giác, tu pháp và lòng từ bi, mang đến sự thanh thản và bình an cho cuộc sống. Mời bạn cùng khám phá những dòng văn tinh tế và sâu sắc về đạo Phật. ( lời giới thiệu của Evernote AI)

Chốn A Lan Nhã
Tâm rời vội vã
Quán pháp sâu xa
Một là tất cả.

Chốn A Lan Nhã
Tự giác, giác tha
Tu pháp Phật Đà
Từ Bi Hỷ Xả.

Một là tất cả
Sống đời vị tha
Phá ngũ ấm ma
Đắc Tát đát đa.


(Hình ảnh và bài thơ là nơi Quảng kiến ẩn tu tại Paske Lào năm 2012)

Thứ Bảy, 8 tháng 6, 2024

Pháp thân thanh tịnh kệ

Bài Pháp thân thanh tịnh kệ của Lục Tổ Huệ Năng như sau:
Pháp thân Phật một mô dạng
Nhất khối viên quang hàm vạn tượng
Vô thể tri thể Tức chân thể
Vô tướng tri tướng Tức thật tướng
Vô dị Vô đồngVô hữu vô
Nan xả nan thủ nan thính vọng
Nội ngoại linh quang đáo xứ đồng
Nhất thân trụ tại sát trần thân
Nhất nhất biến lễ sát trần Phật
Nhất Phật quốc tại nhất sa trung
Nhất lạc sa hàm đại thiên giới
Nhất cá thân tâm vạn pháp đồng.