Thứ Bảy, 8 tháng 6, 2024

Pháp thân thanh tịnh kệ

Bài Pháp thân thanh tịnh kệ của Lục Tổ Huệ Năng như sau:
Pháp thân Phật một mô dạng
Nhất khối viên quang hàm vạn tượng
Vô thể tri thể Tức chân thể
Vô tướng tri tướng Tức thật tướng
Vô dị Vô đồngVô hữu vô
Nan xả nan thủ nan thính vọng
Nội ngoại linh quang đáo xứ đồng
Nhất thân trụ tại sát trần thân
Nhất nhất biến lễ sát trần Phật
Nhất Phật quốc tại nhất sa trung
Nhất lạc sa hàm đại thiên giới
Nhất cá thân tâm vạn pháp đồng.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét