Thứ Ba, 6 tháng 8, 2013

Đa Bảo Như LaiPHẬT ĐA BẢO

Hình tượng Phật Thích Ca – Đa Bảo


Quá khứ, hiện tại đến vị lai
Vạn Phật nhất thể chẳng có hai
Viên mãn Báo thân thời thụ dụng
Pháp thân thanh tịnh chỉ Như Lai.

Phật là vị giáo chủ đời quá khứ của Bảo Tịnh thế giới ở về phương Đông. Nghe nói ngài đã từng phát nguyện rằng sau khi ngài nhập diệt, sẽ lấy xã lợi tòan thân đặt trong bảo tháp, nếu sau này có Phật thuyết kinh Pháp hoa thì ngài sẽ xuất hiện trước tháp ấy để chứng minh cho sự thuyết pháp của Phật về kinh ấy là chân thực.
        Theo kinh “ Diệu pháp liên hoa kinh”. Trong phẩm gạp Bảo tháp, có viết: khi Phật Thích Ca giảng thuyết kinh Pháp hoa cùng các đệ tử, bỗng nhiên từ trong lòng đất mọc lên tòa tháp tòan thân xá lợi của Phật Đa Bảo rồi hiện ra lơ lửng ở giữa không trung. Tháp đó được trang trí bằng vàng, bạc và ngọc lưu ly. Từ trong tháp đã pát ra âm thanh lớn, rất rõ ràng lời tán thán Phật: “ Thiện tai! thiện tai! Thích Ca mâu ni có thể lấy bình đẳng, đại tuệ để thuyết giáo Bồ tát. Chỗ hộ nịệm của Phật là kinh Diệu pháp liên hoa để thuyết pháp cho đại chúng. - Cứ như thế, như thế! Thích ca mâu ni thế tôn, những điều thuyết pháp ấy đều là chân thực, chân thực!”. Bởi thế Phật Thích ca đã nói rõ cho đại chúng đang nghe kinh biết rằng: Ở trong Bảo tháo ấy có chứa đựng xá lợi tòan thân Như Lai, đó là vị Phật ở đời quá khứ của Quốc Thổ Bảo Tịnh ở về phương Đông thế giới, hiệu của Ngài là Đa Bảo. Sau đó Phật Thích ca lại khẩn khỏan thỉnh chư thiên Bồ Tát xuống khai mở cửa Bảo Tháp để thị hiện tòan thân Phật Đa Bảo cho đại chúng được chiêm bái. Lúc này Phật Đa Bảo cho phép xuất bán tòa, đến trước mặt Phật Thích Ca mà nói rằng: “ Thích Ca mâu ni thế tôn! Có thể ngồi ngay đấy!. Phật Thích ca đã nhập tháp ngồi kiết già phu tọa cùng với Phật Đa Bảo tuyên thuyết Phật Pháp.
        Sau khi kinh Pháp hoa được dịch ra Hán văn, đã lưu truyền rất rộng ở Trung Quốc. Bởi vậy mới có tích chuyện về mối quan hệ giữa Phật Thích Ca và Phật Đa Bảo. Trong các tranh tượng Phật Giáo sự xuất hiện của Phật ĐA Bảo thường gắn với tích trên mà rất hiếm có pho tượng Phật Đa Bảo đơn.Tượng Ngài được tạc theo đề tài cùng Phật Thích Ca đuwocj đặt trong kháp thờ Phật. cấu thành một pho tượng Phật Thích Ca – Đa Bảo. 
(Hình tượng Phật, bản dịch Nguyễn Đức Thụ)

2 nhận xét:

 1. Nam Mô Hoa Quang Như Lai

  HOA QUANG NHƯ LAI

  * Long Hoa... sẽ chọn một đức phật vị lai sẽ thành phật tài đức vẹn toàn, hiệu là Hoa như lai dự hội long hoa, cõi thế gian này có phật nầy tên là và kỳ kiếp của phật.

  * Kỳ kiếp của hội long hoa gọi là đại hội trang nghiêm là vì trong kỳ kiếp ấy, chư vị bồ tát nầy dự hội rất đông vô số.

  * Phật: hoa quang như lai sẽ thọ ký cho chư vị bồ tát viên mãn dự hội long hoa, phán rằng bồ tát dự hội thi viên mãn sẽ thành phật.

  " sưu tầm "

  Nam mô a di đà phật = 10 niệm

  Trả lờiXóa
 2. Thờ Cúng Đức Phật ???
  * *
  A * Ý nghĩa thờ cúng Đức Phật và tổ tiên, là con người hiểu biết đạo hiếu nghĩa trong gia đình việc thờ cửu huyền thất tổ, thờ ông bà cha mẹ.

  B * Trong 88 Hồng Danh Đức Phật thì có danh hiệu của đức như lai: Hoa phổ quang phật, Hoa Quang Đà Phật, Hoa Định Quang Phật không ?

  C * Nếu "cư-sĩ tại-gia" có bạn nào hiểu biết xin hoan hỷ chỉ giúp trong Kinh Vạn Phật có ai hiểu biết Tâm Kinh.

  " sưu tầm "

  Trả lờiXóa