Thứ Sáu, 2 tháng 8, 2013

Bảo Sinh Như Lai


PHẬT BẢO SINH

NH ĐẲNG TÍNH TRÍ
Bảo Sinh Phật hiện thân ra
Bình đẳng tính trí không là thấp cao
Tuy hai nhưng một khác nào
Bồ đề phiền não cũng vào Chân Không.
Quảng Kiến Nguyễn Việt Hồng

Trong Mật Giáo, Đức Phật ở về phương Nam trong bộ “ Kim cuơng giới Ngũ Trí Như Lai ” là Phật Bảo Sinh, mật hiệu là “ Bình đẳng Kim Cương”. Ngài đại biểu cho bình đẳng tính trí của Ngũ trí Như Lai.
            Theo kinh sách nói về hình tuợng của Phật Bảo Sinh như sau: Thân tượng của ngài mang sắc vàng, ngồi kiết già phu tọa ở trên đài sen, tay trái nắm hai vạt áo, tay phải ngửa lòng thành ấn mãn nguyện. Hoặc có khi tay trái kết ấn quyền, tay phải hướng ra ngòai hơi để khuất ngón tay út và ngón vô danh, còn lại duỗi thẳng thành ấn Dữ nguyện.
( Theo hình tượng Phật của Nguyễn Đức Thụ)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét