Thứ Ba, 1 tháng 10, 2013

20. Ngữ Lục

Cử: Ngài Triệu Châu nói: Khám phá ra được bà tử trên núi Ngũ Đài!
Niệm: 5 nghịch văn lôi bất yếm nhĩ?
Thơ: Tuy nghe sấm động vang trời, nhưng tâm vẫn tĩnh bịt tai làm gì?
Tụng: Đàn chỉ đài sơn tuyệt thị ngoa, Bất lao tiến độ đắc hoàn gia. Can qua bất động nhung tâm phục, Bảo hạp hà tu xuất Thái A.
Thơ:  Lên núi Ngũ Đài hết thị phi
         Về nhà không bận bước chân đi
         Can qua chẳng động quân không phục
         Thái A bảo kiếm rút làm chi.
Ý nói: Khi hoàn thành công phu tu luyện chứng ngộ bản tính Chân Như, không còn bụi trần phiền não, không sắc thanh nào động được đến tâm nữa. Đó là đượcphép chính định ( Samaddi = Tam muội = Tam ma đề = Tam ma địa ), Tâm như như bất động. Lúc đó dẹp hết vọng tam, hết tà niệm, không còn phải hàng phục vọng tâm. Tâm hoàn toàn thanh tịnh sáng suốt. Như giặc đã đầu hàng thì không cần mặc giáp cầm khí giới nữa. Newen có câu: Tâm sinh là muôn phsp sinh ra, Tâm diệt là không còn pháp nào hết. Kinh Kim Cương nói: Muốn hàng phục tâm trước hết phải diệt mọi chấp trước, nhất là chấp 4 tướng: Nhân, Ngã, Chúng sinh, Thọ giả. Đó là tới đich ngay không còn cần đi cầu xin ở đâu nữa. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét