Thứ Tư, 25 tháng 12, 2013

Đại Viên Kính Trí

KIM CƯƠNG BỘ ( Đại Viên Kính Trí )

*****


Mầu nhiệm cơ thiền biết mấy mươi

Từ Bi tế độ khắp muôn nơi

Đại Viên kính Trí soi chân thật

Hàm chứa Chân Tâm cả Trời- Người. 

*****

Nam mô Kim Cương bộ, phá tà hiển chính Đại viên kính trí, Tự tính luân thân Đông phương tịnh độ Bất Động Như Lai ( A Súc Bệ Phật ), Chính pháp luân thân Diệu Cát tường Bồ tát, Giáo lệnh luân thân Hàng Tam Thế Minh Vương. 

Đại Viên kính trí với hào quang màu vàng, trí tuệ xuất thế gian này là một trong Ngũ trí Như Lai, thành tựu do tu hành pháp môn Đại thừa: Bố thí, Trì Giới, An Nhẫn Ba la mật. Theo Pháp tướng là tu hành chuyển thức thứ tám ( Alayda) thành trí. 

Về tứ đại thì thuộc về Địa Đại. Tính của Địa đại là tính ngăn ngại ( kinh Lăng Nghiêm ), viên mãn cái tính ngăn ngại này sẽ là tính Viên Dung. 

Về mặt thế gian thế tục tâm linh tương ưng với:

- Nguyên Ý ứng với lục phủ ngũ tạng là Dạ Giày, 

- Sinh Hồn ứng với Lá Lách

- Tính thế gian ứng với tính Nhân Nghĩa.


Pháp môn tu hành quán chiếu theo Ngũ Trí Như Lai với hào quang màu vàng của Phật A Súc Bệ ( chữ chủng tử tự : A) sẽ giúp hành giả tăng trưởng thiện chủng tử, tiêu diệt bất thiện chủng tử. Từ thế gian sống đời nhân nghĩa tiến lên Hướng thượng ( tự giác, giác tha). Ý nguyện ( Tâm Ý) thành tựu Bồ Đề được kiên cố như Kim Cương bất hoại ( bất thoái chuyển). 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét