Thứ Tư, 16 tháng 11, 2011

Giải Oan Tự

CHÙA GIẢI OAN NƠI ĐÂY PHẬT TRỤ
(1)
Chùa báu nơi đây Phật Bà thường trụ
Giải thoát thập phương vũ trụ chúng sinh
Oan giải, giải oan bỏ hết ưu phiền
Nơi Thiền môn người người an tính thiện
Đây núi cao Chùa hiện cảnh sắc lành
Phật độ trì, chúng sinh hành nghiệp thiện
Trụ thế đưa đò, Phật trụ nơi đây.
(2)
Oan oan, giải giải, oan đâu giải
Thân Pháp không không, Thân pháp không
Không tu, Không chứng, không tu chứng
Vô thỉ Không tâm, không tu Tâm
Không Thân, Không Pháp, không Tâm trụ
Không để đưa đò nên Không trụ thế thôi.
                                                                                  
(Quảng Kiến- Tự Viên Minh)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét