Thứ Năm, 17 tháng 5, 2012

Tinh Tiến Ba la mật

Tinh tiến là một trong Thập đạo Ba la mật gồm: Bố thí, Trì giới, An nhẫn, Tinh tiến, Thiền định, Bát Nhã, Đại nguyện, Đại lực, Đại phương tiện, Nhất thiết chủng trí của chư Phật và các vị Đại Bồ Tát.
Nhân kỷ niệm ngày Đức Phật đản sinh Phật Lịch 2565 (ngày 15 tháng 8 âm lịch năm 2012) , cũng là dịp kỷ niệm 03 năm Quảng Kiến quy Y tam bảo. Bước sang tuổi đạo thứ 4 ứng với chữ Tinh tiến trong Thập Đạo Ba la mật. Quảng Kiến dùng chút ít sở học về âm nhạc của mình cùng với ca từ xưng tán  Đức Bản Sư  thành tâm viết  ca khúc: Tinh tiến ngày Phật đản sinh.
    Nội dung bài hát nói về hai vấn đề cốt lõi:
Một là: Ngũ phần giải thoát: Giới hương, Định hương, Tuệ hương, Giải thoát hương, Giải thoát tri kiến hương.
Hai là: Hạnh tu Tinh tiến. Con đường đầu tiên của hạnh Bồ Tát,  căn bản của việc tu đạo đó là Tinh tiến Ba La Mật. Bồ Tát Thế Thân dạy, tinh tiến có hai môn:
                                             1 -Vì cầu vô thượng Bồ Đề
                                             2 -Vì muốn cứu độ chúng sanh rộng khắp

Do hai lý do đó mà khởi tâm tu pháp Tinh tiến Ba la mật vậy.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét