Thứ Ba, 30 tháng 7, 2013

DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG NHƯ LAIPHẬT DƯỢC SƯĐức Phật Dược Sư
Cứu mọi huyễn hư
Cho được đủ đầy
Độ vào Chân Như.
Đức Phật Dược Sư
Cứu người bệnh khổ
Tăng phúc tăng thọ
Đức Phật Đại Từ
Đức Phật Dược Sư.
Phật hiệu DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG NHƯ LAI,  còn được gọi là “ Đại Y Vương”. Theo kinh Phật thì ngài là giáo chủ cõi Tịnh Lưu Ly ở Phương Đông, Phật Quốc độ gọi là Lưu Ly. Trước khi thành Phật ngài đã phát 12 đại nguyện rộng lớn. 12 điều thệ nguyện để tiêu trừ tất cả các bệnh khổ của chúng sinh, giúp chúng sinh thân tâm được an lạc, mọi sở nguyện đều được như ý, viên mãn ước nguyện (mong cầu) thế gian để tiến lên xuất thế gian tu theo Đại thừa giác ngộ pháp giới tính đắc đạo quả vô thượng Niết Bàn. Theo “ Dược Sư bản nguyện công đức kinh” do ngài Đạt-Ma - Cấp – Đa ( Pháp Hành) dịch ra Hán văn thời Tùy, viết rằng... Đức Phật bảo cho ngài Mạn Thù Sư Lợi biết rằng, về phương Đông kia, cách xa đây vô số Phật quốc độ ( thế giới của một vị Phật giáo hóa chúng sinh), nhiều bằng mười số cát sông hằng, ở đấy có một thế giới gọi là cõi Tịnh-Lưu-Ly, Đức Phật cõi ấy, hiệu là Dược-Sư Lưu Ly-Quang Như Lai...Đức thế tôn đó khi đương hành Bồ-Tát. Ngài đã phát nguyện ra mười hai nguyện lớn, khiến cho hữu-tình cầu gì cũng được.
Cõi Tịnh Lưu Ly thế giới Phật
Như Lai từ bi độ chúng sinh
Mười hai thệ nguyện lớn vô cùng:
Nguyện thứ nhất viên mãn báo thân,
Giúp chúng sinh như Ngài không khác.
Nguyện thức hai tự thân như Ngọc,
Phát Quang minh soi sáng chúng sinh.
Nguyện thứ ba đủ đầy phương tiện,
Giúp hữu tình sở nguyện viên thành.
Nguyện thứ tư ban pháp Đại thừa,
Dựng cho yên người hành tà- đạo.
Nguyện thứ năm khi đắc Bồ Đề,
Kẻ phá giới nghe Danh được tịnh.
Nguyện thứ sáu giúp kẻ tật nguyền,
Đủ lục căn lên Bát nhã thuyền.
Nguyện thứ bảy giúp kẻ bệnh khổ,
Hết bần cùng khổ bệnh đều tan.
Nguyện thứ tám giúp người thân gái,
Thành trượng phu tu chứng Bồ Đề.
Nguyện thứ chín phá tà hiển chính,
Mọi huyễn hư thành tựu Chân Như.
Nguyện thứ mười cứu người tù ngục,
Thoát lo sầu giải thoát thân tâm.
Nguyện mười một cứu người đói khổ,
No thân rồi cho Pháp yên vui.
Nguỵên mười hai khi thành Vô thượng,
Giúp chúng sinh hưởng mọi an nhàn.
Chúng sinh nếu tín phụng thờ Dược Sư Như Lai thì có thể chữa trị mọi bệnh tật, giải trừ mọi khổ đau ngang trái của kiếp luân hồi mà tiêu tai chướng được trường thọ. Bởi vậy trong mọi tầng lớp đều rất tín phụng tụng niệm kinh Dược Sư. Trong rất nhiều Tam Bảo của các chùa viện đều cúng phụng ba pho tượng đại biểu cho Tam phương thế giới Phật khác nhau là phương Đông, phương Tây và vị trí trung ương là tôn tượng Phật Thích Ca, bên trái vị trí trung ương tôn tượng Phật Dược Sư tiêu biểu cho thế giới Phật phương Đông. Bên phải vị trí trung ương tôn tượng Phật A Di Đà tiêu biểu cho thế giới Phật phương Tây. Cũng có nhiều chùa thiết lập hẳn một “ Dược Sư Đường” để thờ phụng Phật Dược Sư.
                Tượng Dược Sư Như Lai đều ở thế kiết già phu tọa, tay trái nâng một bát thuốc, tay phải cầm dược vật hoặc viên thuốc. Theo sách “ Dược Sư niệm tụng nghi quỹ” có giảng rằng: Phật Dược Sư tay trái cầm dược khí, gọi là “ vô giá châu”, tay trái kết định ấn, mình khoác cà sa. kiết già phu tọa, được an tọa trên một tòa sen. Hiệp thị ( thị giả) của Phật Dược Sư là hai vị đại Bồ tát: Nhật Quang Biến Chiếu Bồ Tát và Nguỵên Quang Biến Chiếu Bồ tát, cũng có khi đặt Quán thế âm Bồ tát và Đại thế chí Bồ tát vào hiệp thị cho ngài. Ngòai ra cũng có để các vị Bồ tát khác như Văn thù sư lợi Bồ tát, Phổ Hiền Bồ tát, Bảo đàm hoa Bồ tát, Dược Vương Bồ tát, Dược thượng Bồ tát ở vị tri hiệp thị của Phật. 
( Quảng Kiến Nguyễn Việt Hồng ) 
-----------------------------------------------------------------------------------
-Tham khảo tư liệu Tranh tượng Phật-bản dịch của Nguyễn Đức Thụ


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét