Thứ Ba, 30 tháng 7, 2013

DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG NHƯ LAIPHẬT DƯỢC SƯĐức Phật Dược Sư
Cứu mọi huyễn hư
Cho được đủ đầy
Độ vào Chân Như.
Đức Phật Dược Sư
Cứu người bệnh khổ
Tăng phúc tăng thọ
Đức Phật Đại Từ
Đức Phật Dược Sư.

( Kệ tán Phật của HHQK)

Phật hiệu DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG NHƯ LAI,  còn được gọi là “ Đại Y Vương”. Theo kinh Phật thì ngài là giáo chủ cõi Tịnh Lưu Ly ở Phương Đông, Phật Quốc độ gọi là Lưu Ly. Trước khi thành Phật ngài đã phát 12 đại nguyện rộng lớn. 12 điều thệ nguyện để tiêu trừ tất cả các bệnh khổ của chúng sinh, giúp chúng sinh thân tâm được an lạc, mọi sở nguyện đều được như ý, viên mãn ước nguyện (mong cầu) thế gian để tiến lên xuất thế gian tu theo Đại thừa giác ngộ pháp giới tính đắc đạo quả vô thượng Niết Bàn. Theo “ Dược Sư bản nguyện công đức kinh” do ngài Đạt-Ma - Cấp – Đa ( Pháp Hành) dịch ra Hán văn thời Tùy, viết rằng... Đức Phật bảo cho ngài Mạn Thù Sư Lợi biết rằng, về phương Đông kia, cách xa đây vô số Phật quốc độ ( thế giới của một vị Phật giáo hóa chúng sinh), nhiều bằng mười số cát sông hằng, ở đấy có một thế giới gọi là cõi Tịnh-Lưu-Ly, Đức Phật cõi ấy, hiệu là Dược-Sư Lưu Ly-Quang Như Lai...Đức thế tôn đó khi đương hành Bồ-Tát. Ngài đã phát nguyện ra mười hai nguyện lớn, khiến cho hữu-tình cầu gì cũng được.

Tịnh Lưu Ly là nơi đức Phật
Dược Sư quang minh chiếu vô biên
Có Mười hai nguyện lớn, như sau:
Nguyện thứ nhất Hào quang sáng suốt
Giúp chúng sinh không khác Như Lai
Thứ hai thân sáng ngọc trong
Hào quang soi khắp muôn loài chúng sinh
Thứ ba phương tiện tuỳ duyên
Độ cho đại chúng nguyện tâm viên thành
Thứ tư dạy pháp đại thừa
Khiến người tà đạo theo về chính chân
Nguyện thứ năm đắc Bồ Đề, 
Khiến người phá giới dần dần tịnh tâm
Thứ sáu giúp kẻ tật nguyền,
Lục căn toàn vẹn thoát miền hôn mê
Thứ bảy giúp cho người đau khổ
Hết túng nghèo bệnh tật tiêu tan
Nguyện thứ 8 giúp cho thân nữ
Thành trượng phu tu đắc Bồ Đề.
Thứ chín trừ mê tà, hiển chính,
Hết huyễn hư thành tựu Chân Như.
Thứ mười cứu cho người tù ngục,
Thoát gông cùm thanh tịnh thân tâm.
Mười một người đói cho ăn,
No thân sẽ đắc Pháp tâm thượng thừa.
Nguỵên mười hai khi thành Phật quả,
Độ chúng sinh tất cả viên minh.
( Phần 12 nguyện này do Quảng Kiến viết tóm tắt theo thể thơ)

              Chúng sinh nếu tín phụng thờ Dược Sư Như Lai thì có thể chữa trị mọi bệnh tật, giải trừ mọi khổ đau ngang trái của kiếp luân hồi mà tiêu tai chướng được trường thọ. Bởi vậy trong mọi tầng lớp đều rất tín phụng tụng niệm kinh Dược Sư. Trong rất nhiều Tam Bảo của các chùa viện đều cúng phụng ba pho tượng đại biểu cho Tam phương thế giới Phật khác nhau là phương Đông, phương Tây và vị trí trung ương là tôn tượng Phật Thích Ca, bên trái vị trí trung ương tôn tượng Phật Dược Sư tiêu biểu cho thế giới Phật phương Đông. Bên phải vị trí trung ương tôn tượng Phật A Di Đà tiêu biểu cho thế giới Phật phương Tây. Cũng có nhiều chùa thiết lập hẳn một “ Dược Sư Đường” để thờ phụng Phật Dược Sư.
                Tượng Dược Sư Như Lai đều ở thế kiết già phu tọa, tay trái nâng một bát thuốc, tay phải cầm dược vật hoặc viên thuốc. Theo sách “ Dược Sư niệm tụng nghi quỹ” có giảng rằng: Phật Dược Sư tay trái cầm dược khí, gọi là “ vô giá châu”, tay trái kết định ấn, mình khoác cà sa. kiết già phu tọa, được an tọa trên một tòa sen. Hiệp thị ( thị giả) của Phật Dược Sư là hai vị đại Bồ tát: Nhật Quang Biến Chiếu Bồ Tát và Nguỵên Quang Biến Chiếu Bồ tát, cũng có khi đặt Quán thế âm Bồ tát và Đại thế chí Bồ tát vào hiệp thị cho ngài. Ngòai ra cũng có để các vị Bồ tát khác như Văn thù sư lợi Bồ tát, Phổ Hiền Bồ tát, Bảo đàm hoa Bồ tát, Dược Vương Bồ tát, Dược thượng Bồ tát ở vị tri hiệp thị của Phật. 
( Quảng Kiến Nguyễn Việt Hồng ) 
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét