Thứ Bảy, 16 tháng 8, 2014

Vô trụ xứ


Thôi dừng lại những cuộc chơi
Thân tâm Vô-trụ thảnh thơi Ta Bà.


    Vô trụ xứ là cứ điểm hành đạo của Bồ Tát. Luận Tỳ-Bà-Sa có nói đến hạng người thông minh là người có định hướng cho chuỗi đời sống vô tận của mình. Định hướng đó sẽ đưa đến hạnh phúc chân thật. Bồ tát hành đạo trên tinh thần Vô trụ xứ chính là tiến trình Phát Bồ-đề tâm, hành Bồ tát đạo, tu Bồ tát hành và thành Bồ- Đề-Quả.
    Hạnh phúc chân thật của người thông minh mà luận Tỳ bà sa nói đó là cảnh giới Niết-Bàn tịch diệt, hết huyễn hư khổ não của quả vị Vô thượng Bồ Đề. Vô trụ xứ nói: không trụ sinh tử, không trụ Niết Bàn, tinh thần Vô trụ xứ này ứng dụng trong đời sống hiện tại chính là tinh thần khai phóng, không bị buộc chặt vào bất cứ giá trị truyền thông nào. Tuổi trẻ chúng ta cần được học hỏi để sống với tinh thần bao dung, để tự mình định giá chuẩn xác giá trị các nền văn minh nhân loại, tự mình chọn hướng đi thích hợp trong dòng phát triển hài hoà của tất cả các nền văn minh nhân loại, tuy khác biệt tín ngưỡng, khác biệt tập quán tư duy, khác biệt cả phong thái sinh sinh thường nhật.
   Sự phát triển trình độ nhận thức tâm linh ở đây chúng ta nói đến là sự học tập thông qua kinh điển truyền thống. Kho tàng Tam tạng thánh điển là thế giới kiến thức bao la. Chúng ta dựa trên những lời dạy căn bản của đức Phật về giá trị của sự sống, bản chất của đau khổ và hạnh phúc. 
   Việc kết hợp các khái niệm của thời đại mới với tinh thần Vô trụ xứ sẽ định hướng cho chúng ta con đường tươi sáng dẫn đến tiếp cận và sống thực với bản chất của tồn tại, và tất nhiên hạnh phúc chân thật sẽ tìm đến với ai đang đi và sẽ đi trên con đường hướng tới Bồ đề quả.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét