Thứ Ba, 24 tháng 7, 2012

Pháp giới Vũ Trụ


        
 Bàn về Pháp giới Vũ Trụ là nói về sự vô cùng vô tận tới mức con người chúng ta không thể tưởng tượng nổi. Khoa học hiện đại ngày nay mới chỉ khám phá được một phần nhỏ nhoi của Thái Dương hệ. Ngoài cái dải Thiên hà này còn có vô lượng dải thiên hà khác, nó rộng lớn đến đâu thì giới hạn, cao dày đến đâu thì tận cùng?. câu trả lời ngày nay các nhà khoa học đang nhọc công kiếm tìm. Đức Phật vì đại sự nhân duyên xuất hiện cách đây hơn 2500 năm đã mô tả rất rõ ràng cái vô cùng tận của pháp giới vũ trụ. Nhân duyên hội tụ Quảng Kiến được đọc lại bản thảo của Cụ Tâm Minh Lê Đình Thám viết về Quy Y Tam Bảo, nội dung bài viết có nói đến sự thành hoại, sinh diệt của vũ trụ và của chúng sinh. Nay xin lược chép ra đây để mọi người thêm tỏ:
        Chúng sinh từ vô lượng kiếp quá khứ vì quên mất bản tâm bản tính vì thế bị cái khổ luân hồi sinh tử. Chúng sinh thì sinh lão bệnh tử. Thế giới của chúng sinh thì thành trụ hoại không liên tục xoay vần như cái bánh xe xoay tròn nên gọi là vòng luân hồi. Thế giới của chúng sinh lúc là thể hơi khí vô hình thì gọi là không tướng. Khi bắt đầu đọng lại thành một hình tướng là một khối đất hình cầu có thực vật động vật thì gọi là thành tướng. Tiếp tục tồn tại và phát triển thì gọi là trụ tướng, đến khi bắt đầu tan rã, người vật đều không còn thì gọi là hoại tướng và trở lại biến thành một thể hơi khí vô hình thì gọi là không tướng. Đó là vòng luân hồi theo không gian của một thế giới. Thời gian của một vòng này gọi là một kiếp. Mỗi thế giới có một mặt trời riêng cho đến nhiều mặt trời. Hàng ngàn triệu thế giới trong đó có rất nhiều mặt trời thì gọi là đại thiên thế giới. Đó cũng là nơi giáo hóa của một đức Phật cho nên gọi là Phật Sát = Phật Sái = Phật Quốc. Vô lượng vô biên Phật Quốc Độ này kết hợp với nhau gọi là một tầng. Hai mươi tầng kết hợp với nhau là một hoa tạng thế giới. Trong pháp giới (Vũ trụ) có vô lượng vô biên hoa tạng thế giới. Các hoa tạng thế giới cách xa nhau đến mức người không thể tưởng tượng nổi.
          Trong một ngàn triệu thế giới của một Phật Quốc Độ cái thì đương thành đương trụ đương hoại, Cái thì đã thành không tướng cho nên về toàn thể mà nói thì vũ trụ là Vô thủy (không có cái bắt đầu) và Vô chung (không có cái kết thúc). Từ cõi trời đệ tứ thiền sắc giới trở lên không bị sự chi phối của luật thành trụ hoại không cho nên chúng sinh ở đó có thể có tuổi thọ cao nhiều đại kiếp ( Một đại kiếp là 1280 triệu năm).
          Chúng sinh chịu khổ luân hồi đã lâu nên có một số người bắt đầu giác ngộ. Lợi dụng sự việc này nhiều ngoại đạo tà giáo xuất hiện. Họ lừa chúng sinh như cho trẻ con cái bánh vẽ bảo rằng cứ nhìn sẽ no không phải ăn. Họ nói tu phép trường sinh thì được bất tử, được lên thiên đường thì ăn chơi nhiều mà vẫn không chết. Do đó làm cho chúng sinh lại chìm thêm trong biển khổ.
          Trong những người tìm đạo giải thoát có một số người suy xét nơi tâm mình, nơi cảnh hiện tiền phát minh ra đạo lý nhân duyên rồi tinh tiến tu diệt trừ ngã chấp tướng thoát khỏi vòng luân hồi đó là các vị Bích Chi (Độc Giác) thuộc trung thừa.
          Vô lượng kiệp về sau có một vị độc giác phát tâm cứu khổ cho vui kiên trì hiện nhiều thân trong nhiều loài cứu độ chúng sinh. Do đó vị độc giác này phát huy khả năng độ sinh của mình đi sâu giác ngộ bản tính của mọi sự vật. Rồi đến lúc đầy đủ công đức trí tuệ giác ngộ được Pháp giới tính và Tâm tính là trùng trùng duyên khởi hòa nhập với Pháp giới tính này và thành đức Phật đầu tiên trong vũ trụ vô cùng tận đó là đức Phật Uy Âm Vương. Nhờ công đức đó nhiều vị độc giác khác cũng thành Phật cho đến ngày nay có thập phương Tam thế chư Phật. Như thế Chư Phật đều do tu tập giác ngộ pháp giới tính mà thành, dù pháp giới tính là sẵn có không thêm không bớt.
          Chúng sinh mê muội pháp giới tính nhận cái thân giả dối là thật. Nhận cái Tâm luôn luôn thay đổi là mình rồi lại nhận cái cảnh giả dối vô thường như mình là thật nên phải chịu luân hồi sống chết trong lục đạo, Thiên, Nhân, Atula, Địa ngục, ngã quỷ, súc sinh.
          Chỉ đến khi nào tu hành phá được ngã chấp tướng và pháp chấp tướng diệt hết vô minh nhập vào pháp giới tính tức là bản lai tự tính thì thành Như lai tức là thành Phật.
          Như Lai là Bản tính chân như theo duyên phân biệt của chúng sinh mà hóa thân hóa độ. Các đức Như Lai đều bình đẳng, nhưng theo duyên Phân biệt của chúng sinh nên hiện ra vô số thân tùy duyên hóa độ chúng sinh. Khi Nhân duyên hóa độ đã thành thục đối với nhiều chúng sinh thì chư Phật Như Lai hiện ra Thân Phật đến các thế giới đó để hóa độ.
          Hiện nay Đức Phật Tỳ Lô Giá Na theo duyên hóa độ cõi Sa Bà hiện ứng thân là Thích Ca Mâu Ni để giáo hóa chúng sinh, chỉ dạy chúng sinh tu theo Đại Thừa, Tiểu Thừa và Trung Thừa ứng với các căn cơ cao thấp của chúng sinh ở thế giới này.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét