Thứ Ba, 30 tháng 4, 2019

Tự bạchKẻ hậu học tôi không "tiến" cũng chẳng " sĩ", chỉ tuỳ duyên của mình mà đến mà đi. Mọi cái " ám" thì nên "chỉ" ( dừng). Là Phật tử hữu duyên được các Minh Sư chỉ dạy những điều chân thật, không bài bác, chê kẻ còn trẻ, khinh người mới tu. Theo hạnh của Bồ Tát Thường Bất Khinh, Mọi sự là có hay là không thì cũng phải hướng đến sự tiến lên. Tránh đấu thi hơn thua, chấp lời chấp chữ, như tâm nguyện Chư Phật Bồ Tát mà xa rời các pháp đối đãi thể nhập với Trung đạo. Sự tướng thường huyễn hư chỉ có thật Tính là thường trụ cùng khắp. Cái tướng ngồi thì lúc có lúc không, nơi ngồi nơi đứng không cùng cho nên nếu có chỉ là diệu hữu của tính Chân Không. Chấp vào tướng thì là vọng chấp, Kinh Kim Cương dạy nên kiến cái vô tướng. Ưa cái tướng là tâm chúng sinh, Tỏ cái Tính thường trụ là tâm Chư Phật Bồ Tát. Để tiến lên thì chúng sinh phải học theo, nhìn theo cái nhìn của bậc thánh hiền, hành cái hạnh của Chư Bồ Tát mới là tâm của người Phật Tử. Cũng như sen ở trong bùn thì phải vươn lên mặt nước mà trổ bông, cứ ưa chấp cái tướng bùn thì chỉ có vô thuỷ chứ chẳng có hữu chung. 
Nếu không được như vậy thì tiếc lắm thay!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét