Chủ Nhật, 8 tháng 2, 2015

Bàn về Đạo sống

Đầu năm vì mình vì người viết:
NHÂN: 
Một người em tự vấn về đạo-sống
DUYÊN viết:
Đạo-sống có nhiều, chủ yếu là đừng có dính đến vần "AO", như đừng có XẠO, rời mọi cái ẢO, tránh sự TÀO LAO... cuối cùng chẳng may túng quẫn thấy hết đường, đừng như mấy cô cậu xanh non chọn điểm dừng dưới hồ, dưới AO. Bàn về sự tìm cái Đạo, cốt lõi nên sống rộng rãi, từ bi hỷ xả ở đời vì đạo cũng chỉ là danh là tự, không phải cái có thể đi tìm để được, tránh nhất là lấy danh đạo để tạo đời. Như vậy ko cần đến 10 năm, chỉ một niệm là đủ, nếu không như thế muôn kiếp vẫn thừa.
QUẢ thơ: 
Nhàn nhàn tính lại chuyện Đạo - Đời
Lên lên xuống xuống đã mấy nơi
Xoay vần sinh tử Đời là có
Sống mà buông-xả Đạo lại không
Như vậy Đạo - Đời là bất nhị
Còn chi chi nữa chuyện Đạo - Đời.