Thứ Ba, 5 tháng 12, 2017

Phong Thủy


Khái niệm và lý luận cơ bản của Phong-Thuỷ-Thất-Đại như sau:
Các trường phái phong thuỷ ứng dụng hiện nay gồm: Loan đầu, Bát trạch, Huyền Không, Tam quái trạch, An thần Sát. Con có học qua hết và thấy các môn đó chỉ can thiệp vào vật, trong khi đó cái dụng của Phong thuỷ nếu đúng phải là an lành, an lạc, phát triển. Đó là kết quả của tâm, không thể dùng vật ( bùa, vật chấn Yểm) là cái hữu hình để đắp đổi cho cái vô hình vô tướng là tâm thức được. Một vấn đề lớn nữa là các môn phong thuỷ truyền thống ưa cái cố định mà quên mất vạn vật vốn theo duyên khởi mà có sinh diệt. Phàm cái gì lay động đều tạo ra PHONG, các vật gom lại liên kết với nhau gọi là TỤ, đức của Thuỷ chính là tụ, mà tụ là Tĩnh. Xét như vậy mới hay Bản chất của phong thuỷ là việc quản lý Động-Tĩnh. Động là Có mà Tĩnh là không. Cái nghĩa Có-Không trong Phật học chính là chất liệu của pháp giới vũ trụ. Địa-Thuỷ-Hoả-Phong-Không-Kiến-Thức, bảy đại này mới là vũ trụ vạn pháp. Địa (gồm:Thổ.Kim.Mộc) kết hợp với Thuỷ và Hoả tạo thành khái niệm Ngũ hành, như vậy các trường phái phong thuỷ xưa chỉ can thiệp được ba trong bảy thành phần của tồn tại. Phần Tâm là Kiến thức, Phong là lay động và Không là sự chuyển hoá mới là Chủ thể, để thông qua ngũ hành ( Đia, thuỷ, hoả) mà thụ dụng cảnh giới an lạc hay bất an. 
Như vậy, hai chữ Phong thuỷ trong  Phong Thuỷ Thất Đại được định nghĩa lại như sau:
-PHONG là Động có hai đức: Loạn là hư đức và linh hoạt là thật đức
-THUỶ là Tĩnh có hai đức: Thật đức là Tích tụ và hãm hiểm là hư đức
Khái niệm Phong thuỷ Thất Đại dựa vào Tâm thức (biệt nghiệp) mà vận cái dụng của tâm, trong thì hành Trì giới, an nhẫn, thiền định. Ngoài thì Cúng dường, Bố thí, phóng sinh...Hình khối màu sắc sắp đặt các thành phần của công trình nhà ở thuận theo công năng, sởthích mà đáp ứng để tạo ra giá trị thích ứng hỗ trợ cho tâm thường được an. Khi tâm an thì có định, định thì trí tuệ phát. Trí là sự tinh anh, tuệ là sự sáng suốt. Cái nhân đó lập tức đi với cái quả thịnh vượng lâu dài, làm tư lương cho nhiều đời tiếp theo.
Triết lý Phật đạo của người tu có pháp Tứ Tất đàn, phàm việc gì tự lợi và lợi tha được thì đều là chính đạo. Pháp Phật trùm khắp, các môn pháp thế gian như phong thuỷ, tử vi, kinh dịch, độn toán chỉ là nương theo một phần nhỏ của lý nhân quả mà huyễn có.
Phong thuỷ Thất Đại nhấn mạnh cho người biết rõ cái lý "vạn pháp duy tâm". Khi Tâm thanh thì vạn sự tốt đẹp sẽ thành. Nếu không thế hôn quân bạo chúa ở trong các long mạch giờ đều còn sống cả!?
...
Thế gian này cái đúng sai đối đãi đều là khái niệm. Chiến lược kinh doanh nếu như không là người dẫn đầu được thì phải sử dụng chiến lược khác biệt. Nếu như hai chiến lược trên đều không có thì phải chọn chiến lược thị trường ngách. Dịch vụ Phong thuỷ Thất Đại chính là dùng phong thuỷ để phá phong thuỷ quan niệm, giúp cho những người hữu duyên biết đến một phần nào về giáo lý Phật đà mà yên tâm sống thiện dù có được hướng hay không được hướng.