Chủ Nhật, 25 tháng 8, 2013

BINH PHÁP


   Binh Pháp
THỂ DỤNG TƯỚNG TÍNH (Quảng Kiến Nguyễn Việt Hồng)


Bấy lâu nay thiên hạ đóng băng, dòng tiền ra vào khó khăn. Doanh nghiệp trong thì cạn lương thảo (Thiếu tiền) ngoài thì giặc vây (thóc ít gà nhiều --; cạnh tranh cao) nên không tiến lên được. Rảnh rang đọc lại người xưa rồi trông lại nay là một việc nên làm. Bây giờ Quản trị doanh nghiệp mong sao cho thông tỏ được Thể và Dụng để trong yên được anh em ngoài mở rộng được thị trường. Điều này CÓ khó KHÔNG !!!


Bàn v TH BINH PHÁP chính là bàn v TƯỚNG cng TÍNH
TƯỚNG thì nên ging Khương T Nha 90 tui ngi bên b sông V buông câu. TÍNH không đ câu cá mà là câu Vua, hay như gia cát Khng Minh nm khnh lu tranh ch chân chúa. TÍNH đ " Long trung quyết kế, thiên h chia ba" Hay cht nh li Hưng Đo Vương vườn không nhà trng TÍNH ch cho gic Nguyên Mông mi mt mi tràn xung đánh...Chao ôi, nhng v y du đã khut vào c cây nhưng s sách vn lưu truyn danh thơm muôn thu. Đến ti đây năm 2013 ngày 25 tháng 8 k nim 101 tui Đi tướng Võ Nguyên Giáp, Ông cũng như các danh tướng Vit Nam trong lch s, TƯỚNG là chú trng ngh thut ly ít đch nhiu, ly yếu chế mnh, ly thô sơ thng hin đi. TÍNH phi "Thn tc, thn tc hơn na; táo bo, táo bo hơn na; tranh th tng phút, tng gi; xc ti mt trn; thng nht đt nước!"
Bàn v DNG BINH PHÁP có câu:
Ngun sâu nên nước chy, nước chy là cái lý sinh ra con cá. R sâu nên cây ln, cây ln là cái lý sinh ra qu. Người quân t cùng chí hướng nên hp nhau, hp nhau là cái lý sinh ra s vic. Đ phc lòng người Ông T ca binh pháp Khương T Nha đã đáp li li vn hi ca Văn Vương làm thế nào đ có được thiên h rng:
- Tri có thi, đt có ca, cùng hưởng vi người là có nhân. Nhân đâu thiên h theo v đy.
- Gii cái khó ca người, cu người lúc hon nn, giúp người khi khn khó là Đc. Đc đâu thiên h theo v đy.
 TƯỚNG TÍNH TH DNG chính là yếu t căn bn ni dung ca giáo lý nhà Pht. Khi nghiên cu tìm hiu phi biết được cái gì là TH là DNG mi không chp ngón tay là Trăng. Như vy kinh doanh theo Th Dng chính là vic thc hin Thin Nghip. Vic to ra li ích cho mình, li ích cho đi tác và giá tr cho xã hi là hành Nghip Thin. Đây chính là Binh pháp Th Dng, có được Chân binh pháp này ri thì đâu phi dng mưu trong mi ly được lòng người ngoài mi có th trường bn vng.