Thứ Bảy, 14 tháng 12, 2019

Tâm xưa Tâm nay

Chẳng phải Thu về Nhạn mới bay
Cười cho thế sự trả rồi vay
Sao không chính niệm rời năng sở
Tỏ bản tâm xưa chẳng khác nay
---

Ý NÓI:
Chân Tâm vốn thường yên lặng, không hình tướng lay động biến đổi, không sinh diệt đi lại. Cũng như bóng Nhạn bay qua dòng sông trong bước tao ngộ tình cờ. Tâm chân thật là Như Như bất động, tự tại không gì lay chuyển được. Còn vọng tâm ở ngoài chỉ là cái bóng giả hiện lên biến đổi luôn luôn như bóng nhạn dòng sông. Nhạn đến nước không giữ hình,  Nhạn đi mặt nước không lưu ảnh. Có chăng chỉ là vọng thức duyên theo các cảnh mà thành ra có với không.