Thứ Tư, 4 tháng 1, 2012

Tặng Cao Hữu Dũng

      Cuối năm rảnh rang về Hương Tích vẽ ghi cảnh đài Quan Âm Chùa Thiên Trù. Sáng 30/12/2011 sau khi lễ Phật Quảng Kiến tới Đài Quan Âm Toạ Thiền quán giáo lý của Đức Phật. Nhân duyên đầy đủ có viết mấy câu thơ tặng Bạn Cao Hữu Dũng (con Bố Liên Mẹ Hoa). Nay xin cắt nghĩa sơ sơ như sau:
Nội dung câu số 1:  nói về việc tu hành để thoát khỏi sinh tử luân hồi tức là thoát khỏi ba cõi (Tam giới : Dục Giới, Sắc Giới và Vô Sắc Giới). Nơi Trời, Người, Atula, Quỷ, Súc sinh trú ngụ. Nơi này tuỳ nghiệp gây ra đời trước mà chúng sinh ở đây phải chịu khổ đau sinh, lão, bệnh, tử. Bị thất tình lục dục chi phối (thất tình: tham, sân, si, mạn, nghi, ác kiến. Lục dục: Nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý).
Nội dung câu số 2: Nói về Hậu đắc Trí là trí tuệ Phật có được sau khi tu hành các pháp môn do Phật chỉ bày. Căn cứ vào căn cơ của mình mà thấy được vấn đề, nhìn nhận ra vấn đề và giải quyết vấn đề. Mục đính của trí tuệ này là phá bỏ các Nhân phiền não trong cuộc sống của chúng ta.
Nội dung câu số 3: Nói về các Diệu dụng của các vị Đại Bồ Tát ( Đại Thế Chí bồ tát, Văn Thù sư Lợi Bồ Tát, Địa Tạng Vương Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát, Quán Thế Âm Bồ Tát). Các ngài Bồ Tát vì nhân duyên cơ cảm đối với chúng sinh mà có ngài dùng Trí, có ngài dùng lực, có ngài dùng hạnh... để hoá độ chúng sinh. Nhưng dù là Đại Trí, Đại Lực, Đại Hạnh, Đại Nguyện  đức nào trong bốn đức ấy đều phải đặt căn bản trên đức Đại Bi. Đại Bi là căn bản là lẽ sống bởi vì không có Bi tâm thì không có một hạnh nguyện nào đạt được sự hoàn mãn. Cho nên câu thơ số ba nói về Dũng(Lực), Trí, Nguyện Hạnh đều từ Bi tâm mà hoá thành.
Nội dung câu số 4: Nói về Tri Kiến Phật của Kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Hình tượng Hoa Sen tượng trưng cho sự thanh khiết, thanh tịnh không ô nhiễm. Diệu Pháp là thật tướng không tách rời khỏi cuộc sống bụi bặm. Trong cõi đời ô trược chúng ta vẫn có thể vươn lên giải thoát hoàn toàn như sen mọc trong bùn tanh mà vẫn vươn lên cao và toả hương. Liên Hoa có tự tâm hiền hoà nghĩa là Tâm bình thường là Đạo. Cuộc sống không chấp vào đối đãi (hơn thua, sinh diệt, xa gần, đến đi...), việc không chấp vào nhị nguyên này chính là chúng ta sống theo lý Trung Đạo của Đức Bản sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

1 nhận xét:

  1. The solely 'particular feature' you get, is a spherical of eight free spins that activates when a trident symbol lands next to Poseidon. On common, progressive slots feature the lowest RTPs in gambling so you don't have|you don't have} nice profitable odds. On top of that, you all the time must guess the maximum 메리트카지노 to access the top jackpot prizes – that means you may find yourself spending more money than have the ability to|you probably can} afford to lose earlier than you get even near a win.

    Trả lờiXóa