Thứ Bảy, 16 tháng 3, 2013

Chùm thơ Quảng Kiến Nguyễn Việt Hồng - Ver 001BỒ ĐỀ ĐẠO TRÀNG

Giác Ngộ khi xưa cội Bồ Đề,
Thế Tôn tỏ rõ đường về Chân Như.
Chúng con giờ cứ huyễn hư,
Đuổi hình bắt bóng cũng từ tâm mê.
Nơi xa con đã trở về,
Nơi đây cõi Phật Bồ đề tâm linh.
Đạo tràng vang vọng lời kinh,
Xóa trong con những ngục hình thế gian.
Ngày xưa sinh tử gian nan,
Ngày nay ơn Phật Niết bàn nguyện tu.

CHÍNH QUÁN QUÁN ÂM

Chính quán Quan Âm đã luyện tu :
Quán Chân đã phá hết lao tù
Quán Tâm Thanh Tịnh không còn nhiễm
Quán Từ, Bi quán : hết mê ngu
Quán Chân Trí Tuệ : là tinh tiến
Quảng đại Phật thừa : nguyện tịnh tu
Chính tín chúng con : nghe Phật dạy
Muôn đời, muôn kiếp : khó không từ.

TÂM GÌ ?
Tâm gì?
Chẳng có ồn ào
Chẳng cơn sóng dậy,
chẳng gào thét chi.
Tâm gì?
Là lý Vô vi
Là cơn gió nhẹ,
xoá đi huyễn tình.
Tâm gì?
Chẳng đục, chẳng trong
Không đi không đến,
thoát vòng tử sinh.
Tâm gì?
Vô tướng, tuệ quang
Chẳng sinh chẳng diệt
Tùy duyên, hóa thành
Tâm gì?
Thật tướng vẹn toàn
Sướng vui cũng mặc
Chẳng cần lợi danh
Tâm gì?
Vạn vật hóa thành
Như như vô ngại,
Thể là Chân như.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét