Thứ Hai, 4 tháng 6, 2012

Phật học - THỂ DỤNG TƯỚNGTÍNH


Ta có viên Ngọc quý
Bấy lâu bụi lấm đầu
Ngày nay thân tâm sạch
Dũ bỏ mọi tình sầu
Tâm ta là nguồn sáng
Soi chiếu khắp nơi nơi
Non xanh nước biếc là phú quý
Gió mát trăng thanh là công danh
Cho vui là chí nguyện
Cứu khổ ấy thực hành
Chính quả ắt Viên thành.

Nhất Không Tổ Sư đời vua Tống Anh Tông 1080 sau CN nói bài kệ có đầy đủ Thể Dụng Tính Tướng với Ông Bao Công - Bao Thanh Thiên (tức Thiên phù Văn Khúc tinh quân).Nội dung:
Viên Ngọc quý là Phật Tính)
Non xanh, Gió mát, Cho vui, Cứu khổ, Chính quả là Tướng
Tâm là nguồn sáng, Soi chiếu khắp nơi nơi là Dụng


Giải thích về Thể Dụng Tính Tướng như sau:
Tính: Là Bản Tính tức Phật tính thường trụ bất sinh bất diệt. Thể: Là Bản Thể vô tướng vô vi, là thanh tịnh Pháp Thân (Tính) được kết hợp với bản Tướng là viên mãn báo thân (vô lậu tự tha). Đây là bản Tướng chính báo tức là Chân Tâm và Chân Thân Phật.
Chân Tâm là Thanh Tịnh Pháp Thân
Chân Thân là viên mãn báo thân
Thân Tâm là chính báo của Chư Phật, chính báo này cũng gọi là chân Ngã (Thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn) là câu nói Đức Phật nói khi đản sinh ngày 8 tháng 4 giờ Dần năm Giáp Dần 1026 trước CN. Đã có chính báo thì phải có Y báo. Y báo chung của chư Phật là cảnh giới Vô thượng Đại Niết Bàn. Y báo riêng có nhiều, ví dụ: Cõi Tịnh độ Phổ Chiếu Quang Minh của Đức Phật Tỳ Lô Giá Na hoặc cõi Thường Tịch Quang Tịnh Độ của Đức Phật A Di Đà.
Dụng: Diệu dụng của chư Phật chính là Đại Từ, Đại Bi, Đại Hỷ, Đại Xả là Tứ Vô Lượng Tâm. Đại thần thông của chư Phật là Tam Minh: Thiên Nhãn Minh, Túc Mạng Minh, Lậu Tận Minh (3 minh này là viên mãn của lục thông khởi đầu của AlaHán, Bích Chi)
Sơ đồ 3 Đức Vô thượng Niết Bàn của Chư Phật:
1- Tâm Bồ Đề là Nhân --> Đại Pháp Thân (Vairocana) là Quả
2- Đại từ bi là Nhân --> Đại giải thoát là quả
3- Hạnh tu hành vô sở đắc là Nhân --> Đại Bát Nhã là Quả. (10 phép Ba La Mật: Bố thí, Trì Giới, An Nhẫn, Tinh Tiến, Thiền Định, Trí Tuệ, Phương Tiện, Đại Nguyện, Nhất Thiết chủng trí, Đại Lực)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét