Thứ Sáu, 6 tháng 7, 2012

hai chữ PHONG THỦY

Bàn về hai chữ PHONG THỦY.
Phong là quẻ Tốn thuộc dương Mộc, 
Thủy là quẻ Khảm thuộc âm dương thủy. 
Ngược xuôi có ta có hai quẻ kép ứng với hai chữ Phong Thủy trong 64 quẻ kép Chu Dịch là quẻ Phong Thủy Hoán và quẻ Thủy Phong Tỉnh.
Quẻ Hoán có nghĩa là sự thay đổi để có lợi. Lý là âm dương Hỏa. Đức là sự hòa nhập, tích tụ. Khí sinh khí. Quẻ Hoán có tượng là sự thay đổi vị trí để có địa lợi hợp với thiên thời được nhân hòa và sẽ thành công trong mọi việc thiện. Hậu vận sẽ rất tốt đẹp.
Quẻ Tỉnh là sự tĩnh lặng, yên tỉnh chờ thời. Có tượng giếng khô sinh nước. Kiên trì đào sâu sẽ thấy mạch nước như người đào giếng. Ý nói làm việc thiện phải nhẫn nại thì hậu vận sẽ tốt. Quẻ Tỉnh có đức là sự tích tụ, hòa nhập, khí là sinh khí
       Bản chất của việc có được Phong Thủy tốt là việc chúng ta khi gặp chướng ngại thì nỗ lực tìm phương án vượt qua, luôn luôn tinh tiến hướng thiện để có hậu vận tốt chính là được chữ HOÁN của quẻ Phong Thủy Hoán.
      Con người ta thường mâu thuẫn giữa khả năng và khát vọng, cho nên phải biết rõ Tam Tài (thiên thời, địa lợi, nhân hòa) tức là biết khả năng của mình, vị trí và cơ hội. Nhân kém thì cố gắng tu chỉnh để hoàn thiện sẽ có được vị trí tốt. Tĩnh lặng hay tỉnh thức trước các biến đổi để chọn ra cơ hội phù hợp nhất với điều kiện của bản thân thì được Thời. Khi có đầy đủ cả Thiên Địa Nhân thì mọi việc sẽ tốt đẹp.
      Như vậy có được Phong Thủy tốt là việc thay đổi, năng làm việc thiện để tích tụ phúc đức. Nói rõ hơn, không phải là việc nhờ người kẻ vẽ tìm hướng tìm vị mà phụ thuộc vào Tâm tĩnh để trí được tinh anh, uyển chuyển vượt qua các khó khăn của cuộc sống. Có như vậy là có được PHONG THỦY tốt.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét