Thứ Hai, 24 tháng 3, 2014

Đạo Phật là một triết học?

Mạn đàm
ĐẠO PHẬT CÓ PHẢI LÀ MỘT TRIẾT HỌC?
-----
Buổi thưởng trà trưa nay chúng tôi có mạn đàm với một số anh em về Đạo Phật, cụ thể là trao đổi nội dung Đạo Phật có phải là triết học hay không?.
    Đạo Phật gồm đủ bốn món là giáo, lý, hạnh, quả. Gọi là ba tạng kinh điển, lý là nghĩa lý trong kinh điển, hạnh là tu hành theo giáo lý, quả là thật chứng như giáo lý. Vẫn biết Đạo Phật do nơi tâm lý phổ thông mà kiến lập, gồm đủ triết lý sâu xa, nhưng tôn chỉ của Phật thật nằm ngoài phạm vi tư tưởng loài người, huống chi là triết học. Vả lại đạo Phật ngoài giáo lý ra còn có thực hành, còn có chứng quả. Theo giáo lý của Phật mà thực hành cải tạo tâm tính. Cho đến khi tiêu diệt hết tất cả tư tưởng giả dối, dù là tư tưởng triết học, thì mới chứng quả. Như vậy người tu Phật sau khi xác định được vấn đề ( tri khổ ) nhận thấy mọi sự, mọi vật đều ở lý duy tâm, từ đó tiến hành cải cách tâm lý cho đến khi viên mãn. Cái Tâm rời phân biệt thì phiền não tiêu tan, gọi là Chứng diệt ( chứng cái diệt của Ngã tướng, chứng cái diệt của Pháp tướng )

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét